dimecres, 25 de novembre de 2015

Lluita i proposa! CCOO-UB Professorat funcionari CCOO: 2 de desembre, Eleccions sindicals


L'equip de CCOO per a la Junta de PDIF
2 de desembre de 2015

1.- El punt de vista de CCOO davant les eleccions sindicals a la UB


A la UB, el proper 2 de desembre tenim eleccions a la Junta de Personal Docent i Investigador. Més de 1.800 professores i professors (interins, Titulars i Catedràtics) estan cridats a participar en la configuració de la nova Junta.

Com ben sabeu, els temps són difícils. No ajuda gens la política de la Generalitat de Catalunya que ha expressat obertament i en la pràctica la seva preferència per la contractació laboral en detriment de la via funcionarial. Des de fa temps diem, amb raons, que per la Generalitat de Catalunya el professorat funcionari és un cos a extingir. No vol dir que ens faran fora, vol dir que no permeten la renovació del professorat funcionari. És a dir, les places de funcionaris s’amortitzen.

Tampoc ajuda la pròpia feblesa, la dificultat per unir-nos i aconseguir força. Sens dubte tampoc han ajudat els errors que nosaltres com a sindicat haguem pogut cometre. I, per últim, tampoc ajuden les polítiques de retallades, els problemes econòmics, la tensió política i l’acceptació per part del Rectorat de la UB de les directrius proposades i imposades des de la Generalitat de Catalunya.

Malgrat que la complexitat de la situació que es viu a la Universitat, un grup de professors i professores continuem pensant que cal mantenir els espais de representació i, si fos possible, enfortir-los amb la implicació de més companys i companyes. El que està en joc és el model d’universitat, les condicions de treball, les funcions que ha de complir, la seva autonomia (cada cop més limitada), però també la millora de la Universitat pública, així com la promoció del professorat, les condicions de treball, les condiciones per fer recerca o la valoració de la nostra feina.

Nosaltres, com a grup de treball, animem a la reivindicació d’igual forma que animem a la responsabilitat del professorat per defensar i alimentar la Universitat pública en un context tan complexa com el que vivim. Pensem que l’estabilitat del professorat és garantia de la independència de la seva tasca i, en aquest sentit, el professorat funcionari ha de ser l’exemple, amb tota la seva responsabilitat. Diem que la promoció de Titular a Càtedra no pot ser una concessió graciosa, sinó un dret que s’adquireix perquè la feina ha sigut avaluada positivament; diem que no ens poden posar en un context de canibalisme acadèmic; diem que la Universitat ha de ser responsable i transparent en la seva gestió; diem que la Universitat necessita projectes i processos clars que sumin voluntats i no processos confusos en els que, a no ser que facis un acte de fe, no sabem en què millora la docència, la recerca o la transferència de coneixement; diem que cal proposar bons models en atenció a la dedicació i capacitat de la immensa majoria del professorat, i no estendre dubtes com a excusa per precaritzar les condicions de treball del professorat i la mateixa Universitat pública.

2.- La candidatura
Per aquests motius hem format un grup de treball que es presenta a les eleccions del 2 de desembre i que es coordina amb altres grups de treball de CCOO en la UB i en la resta d’Universitats públiques. Està format per:
Nom  i Cognoms
Facultat
1
ANTONIO MADRID PÉREZ
Facultat de Dret
2
TESSA CALDERS i ARTÍS
Facultat de Filologia
3
JOAQUIN TURMO GARUZ
Facultat d'Economia i Empresa
4
MARIA HONRUBIA PÉREZ
Escola Universitària d'Infermeria
5
RAMÓN FRANQUESA ARTÉS
Facultat d'Economia i Empresa
6
CARMINA OLIVÉ  FERRER
Escola Universitària d'Infermeria
7
FRANCESC CARMONA PONTAQUE
Facultat de Biologia
8
SUSANA MORENO CÁLIZ
Facultat de Dret
9
GONÇAL MAYOS SOLSONA
Facultat de Filosofia
10
NÚRIA PUMAR BELTRAN
Facultat de Dret
11
VÍCTOR CLIMENT SANJUAN
Facultat d'Economia i Empresa
12
NÚRIA LORENZO RAMIREZ
Facultat d'Educació
13
ANDREU MAYAYO i ARTAL
Facultat de Geografia i Història
14
ASSUMPTA ANEAS ALVAREZ
Facultat d'Educació
15
RICARD SOTO COMPANY
Facultat d'Economia i Empresa
16
NEUS ROCA CORTÉS
Facultat de Psicologia
17
FRANCISCO GUILLÉN SANTOS
Facultat de Matemàtiques
18
ISABEL SÁNCHEZ ZAPLANA
Escola Universitària d'Infermeria
19
JORDI OCAÑA REBULL
Facultat de Biologia
20
JOSEP GONZÁLEZ CALVET
Facultat d'Economia i Empresa
21
ANTONIO M. CALAFAT FRAU
Facultat de Geologia
22
BERNAT CODINA SÁNCHEZ
Facultat de Física
23
JOSEP LLUÍS GORDILLO FERRÉ
Facultat de Dret
24
JESÚS BLAS VICENS VICH
Facultat d'Economia i Empresa
25
JUAN ANTÓN MELLÓN
Facultat de Dret3.- Activitat sindical i propostes:

Fins ara, CCOO ha estat negociant a la mesa de PDIF de les 7 universitats públiques catalanes diversos aspectes, entre els que destaquem les propostes que volen beneficiar:

A treballadors i treballadores amb més de 60 anys que vulguin jubilar-se anticipadament. Amb aquest pla es podrà fer una transició gradual cap a la jubilació i es reduirà la pèrdua de poder adquisitiu.

A PDI pendent d'estabilització que podrà optar a incorporar-se a una plaça estable i de qualitat.

A Titulars i Catedràtics d’Escola Universitària que podran optar a promocionar al cos de Catedràtics.

A la universitat pública catalana que podrà gestionar ordenadament la renovació de la plantilla i planificar estratègicament el futur, tot incorporant nou talent, generant estalvi i augmentant la seva competitivitat.

Resum de les propostes que us presentem:


● Promoció del professorat funcionari que disposi de l’acreditació de Catedràtic d’Universitat (CU). La promoció és un dret. Donat que els organismes nacionals i autonòmics avalen els mèrits assolits amb les seves acreditacions, tota persona acreditada ha de poder assolir la seva promoció en un temps raonable. Es demanarà al Rectorat i a la Direcció General d’Universitat un Pla de promoció del PDIF a la UB en el que estableixi un límit temporal per a la convocatòria de les places de CU on pugui concursar el professorat acreditat.
● Reactivació de la promoció dels Titulars d’Escola Universitària (TEUs). Demanarem la confecció d’un Catàleg de Càrrecs acadèmics i assimilats de la UB, a efectes d’acreditació dels TEUs doctors a TU, que sigui equivalent al que tenen altres Universitats de l’Estat Espanyol.
● Convocatòria de places de Titular (TU). La figura de TU és una figura estable i pot servir, igual que la figura d’Agregat, com a figura en la qual estabilitzar professorat lector i també com una via alternativa per captar talent. No hi ha raons científiques ni acadèmiques que justiquin la negativa de la Generalitat a convocar places de TU. Des de CCOO defensarem que l’estabilització dels lectors pugui ser per la via d’Agregat o de Titular. En aquest sentit, l’aplicació de la taxa de reposició per jubilació de Titulars ha de permetre estabilitzar professorat com a nous Titulars.

● Proposem fer polítiques proactives per tal que augmenti el percentatge de dones en càrrecs de responsabilitat i gestió del poder a la nostra universitat.
● Proposem que s’intensifiqui la col·laboració amb la JPDI a efectes millorar l’eficàcia del Protocol per a la Prevenció, la Detecció i l’Actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe o d’orientació sexual a la UB. Aquesta intensificació de la col·laboració ha de servir per trencar els silencis i per exigir responsabilitats tant a qui assetja com, especialment, a qui omet la seva responsabilitat com a càrrec acadèmic en la prevenció, denúncia i, en el seu cas, sanció en casos d’assetjament sexual.

● Proposem que es faci una revisió urgent dels protocols d’actuació en matèria d’assetjament laboral. La celeritat i professionalitat, essencial en aquesta casos, es veu entorpida per la manca de personal i la poca implicació per part del Rectorat en les seves resolucions finals, que tenen poc a veure amb la feina feta per resoldre els casos detectats i/o denunciats.

● Vetllarem per què l’avaluació dels riscos psicosocials que s’està fent a tota la Universitat esdevingui en polítiques actives de convivència i bones pràctiques universitàries.

● Proposem un model d’avaluació del professorat, amb efectes sobre la normativa que actualment s’aplica a la UB, que

-          Sigui un reflex real de l'activitat del professorat, i que per tant en contempli tots els vessants: docència, recerca, transferència, gestió i extensió universitària.
-          Tingui ben definits els objectius que es persegueixen. D'aquesta forma el PDI avaluat podrà planificar les seves activitats en el context en el qual les seves aportacions resultin més beneficioses, tant a títol personal com a nivell institucional.
-          Estableixi procediments adequats que optimitzin recursos i agilitzin els processos. L’objectiu principal ha de ser evitar la multiplicitat d’avaluacions redundants i l’excés de burocràcia.
-          Estigui lligat amb el desenvolupament de la carrera horitzontal del PDI. No es tracta d’avaluar “perquè s’ha d’avaluar” sinó que l’avaluació ha de ser, entre d’altres finalitats, un instrument per facilitar la progressió acadèmica del PDI. D’aquesta forma no únicament el PDI en surt beneficiat, sinó sobretot la institució on aquest PDI es troba.
-          Contempli tractaments diferenciats per a PDI amb maternitat o paternitat, discapacitat, majors de 60 anys, malaltia o PDI amb un familiar dependent a càrrec.
● Proposem engegar processos de consulta, entre el nostre col·lectiu per tal de, si s’escau, ratificar els preacords assolits a les meses negociadores.

● Proposem crear petites comissions amb experts i/o afectats que ens puguin assessorar en diferents temes: discapacitat, gènere, acció social, etc. (Us demanem la vostra col·laboració).

4.- Sobre la reestructuració de la UB.

Considerem que la reestructuració de la Universitat de Barcelona no ha estat suficientment fonamentada ni s’està portant a terme d’acord amb els mínims principis democràtics: de participació dels agents afectats i de transparència. Pel que fa al professorat, no hi ha hagut informació ni del procés, ni dels resultats, tant en quant a fusions de Facultats i Departaments, ni dels incentius i la seva continuïtat en el temps.
Per aquest motiu vetllarem per tal que en la reforma de la Universitat de Barcelona NO es vegin estroncats els drets del professorat, així com prevalguin les funcions de la Universitat com son: la docència, que cap persona se’n vegi allunyada per dificultats econòmiques; la recerca, que sigui un al·licient i mai una impossibilitat per desenvolupar les altres funcions; la transferència, com una aportació activa a la societat; la gestió, com un servei que es fa a la comunitat universitària; la participació social, com a contribució a la justícia social.